Bijsluiter Imaverol


 
Imaverol concentraat voor emulsie voor cutaan gebruik 
 
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND 
 
Regiistratiehouder: 
 
Eli Lilly Nedertand BV
 
Elanco Animal Health Grootslag 1-5 
 
3991 RA Houten 
 
Fabrikant yerantwoordelijk voor yrijgifte: 
 
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. 
 
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B Queluz de Baixo 
 
2730-055 Barcarena, Portugal 
 
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL 
 
Imaverol concentraat voor emulsie voor cutaan gebruik 
 
3. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL 
 
Per ml: 
 
Werkzaam bestanddeel: 
 
Enilconazol 
 
l00mg 
 
4. INDICATIES 
 
Dermatomycosen veroorzaakt door: 
 
Trichophyton verrucosum Trichophyton mentagrophytes Trichophyton equinum Microsporum equinum Microsporum canis Microsporum gypseum Pityrosporum pachydermatis. 
 
 
 
5. CONTRA-INDICATIES 
 
Niet toedienen aan honden met een leverbeschadiging. 
 
6. BIJWERKINGEN 
 
In zeldzame gevallen werden spijsverterings- (anorexie, speekselen, braken) en zenuwstoornissen (ataxie, lethargie) gezien. 
 
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 
 
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
 
Hond, paard en rund. 
 
B. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN 
 
Runderen 
 
De letsels drie tot vier maal, met tussenpozen van drie tot vier dagen, behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). 
 
Paarden 
 
De letsels vier maal, met tussenpozen van drie tot vier dagen, behandelen, met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). 
 
Honden 
 
De letsels vier maal, met tussenpozen van drie tot vier dagen, behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). 
 
 
 
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
 
Eerst eventuele korsten verwijderen. Aangeraden wordt de eerste keer het dier volledig te behandelen. 
 
10. WACHTTERMIJN
Rund: 
 
(orgaan)Vlees: 0 dagen Melk: 0 dagen 
 
Paard: 
 
(orgaan)Vlees: 0 dagen 
 
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
 
Bewaren beneden 25 C. 
 
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vorst. 
 
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na Exp.:. 
 
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden. 
 
Emulsie: onmiddellijk te gebruiken. 
 
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren 
 
• Accidentele inname van het product door dieren kan bijwerkingen veroorzaken (zie rubriek 4.6). Er is geen antidotum beschikbaar. 
 
• De dieren na behandeling niet afspoelen. 
 
Het is aanbevolen om de dieren met een haardroger (koude stand) te drogen om aflikken te vermijden. 
 
• Voorzichtigheid is geboden wanneer het product aan verzwakte dieren wordt toegediend. Bij deze dieren dient het product enkel gebruikt te worden na een risico-baten analyse door de behandelende dierenarts. 
 
• Schudden voor gebruik. 
 
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient Draag beschermende handschoenen wanneer u het product gebruikt. Wanneer het concentraat in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk spoelen met overvloediq water. 
 
Gebruik tijdens dracht of lactatie Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt. 
 
Onverenigbaarheden 
 
Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen. 
 
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. 
 
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 
 
11 juni 2012 
 
15. OVERIGE INFORMATIE REG NL 8608 
 
 
Elanco. 
 

In plaats van Imaverol kunt u Leucillin bestellen.